Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.celi.com.pl
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem sklepu internetowego www.celi.com.pl (zwanego dalej ,,Sklepem Internetowym” lub ,,Sklepem”).
2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Andrzeja Jachowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grupa Serwisowa Andrzej Jachowski, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul. Kazimierza Jeżewskiego 5c/62, 02-796 Warszawa, NIP 5481517675, REGON.
3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się poprzez:
a. wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@celi.com.pl;
b. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 666 050 117.
4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Sprzedawcę w witrynie internetowej www.celi.com.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
5. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do formularzy, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Sklepu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, rodzaje i zakres Towarów, warunki sprzedaży, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Sprzedaży oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
8. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
9. Zasady świadczenia w ramach Sklepu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
Sklep Internetowy/Sklep – sklep internetowy dostępny w domenie www.celi.com.pl, którego właścicielem i administratorem jest Sprzedawca, w ramach którego Użytkownicy mogą kupować Towary oferowanych przez Sprzedawcę, a w szczególności przeglądać treści prezentowane w Sklepie oraz korzystać z innych Towarów w nim oferowanych;
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
Przedsiębiorca – Użytkownik Sklep będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
Strony – Użytkownik i Sprzedawca łącznie;
Towar – towar sprzedawany przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Produkt – oprawy okularowe, szkła korekcyjne, szkła kontaktowe, które mogą być sprzedawane, zgodnie z informacją w Sklepie;
Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o Sprzedaż (dalej jako: ,,Umowa”) wybraną przez Użytkownika na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (D z. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Sprzedawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom zakup sprzedawanych Towarów, a w szczególności możliwość przeglądania prezentowanych w Sklepie treści, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Sklepie.
2. Korzystanie ze Sklepu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
• urządzenie z dostępem do Internetu,
• dostęp do poczty elektronicznej,
• najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
• program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników ze Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

IV. Towar

1. Sprzedaż Towaru w Sklepie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Sprzedawca sprzedaje Użytkownikom Towar, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Sklepie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
3. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z następujących funkcji:
a. nieodpłatne przeglądanie informacji zamieszczonych w Sklepie;
b. udostępnienie koszyka umożliwiającego Użytkownikom zakup Towaru dostępnego w Sklepie.
4. Zakup Towaru jest odpłatny, w wysokości wskazanej w opisie każdego Towaru.
5. Każdy Użytkownik Sklepu ma możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Sklepie.
6. Umowa na zakup Towaru poprzez korzystanie przez Użytkownika z koszyka, jest zawierana na czas oznaczony, na zasadach wskazanych w pkt. V niniejszego Regulaminu i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Użytkownika Zamówienia.
7. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
8. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, w tym Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Sprzedawcy, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, o ile w chwili składania Zamówienia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

V. SPRZEDAŻ TOWARU

1. Sprzedawca umożliwia złożenie Zamówienia na Towar w zakresie prezentowanym w Sklepie. Szczegółowe informacje o Towarze oraz jego cen, a także informacja o kosztach dostarczania Towaru do Użytkownika, znajdują się w opisach każdego Produktu.
2. Informacje o możliwości Zakupu Towaru stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. W celu Zakupu wybranego Towaru, Użytkownik po wybraniu interesującego go Towaru, wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
5. Po zawarciu Umowy Sprzedawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.
6. Sprzedawca w stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, bez podania przyczyny.
7. Sprzedawca prezentuje na stronach Sklepu informacje o cenach Towarów. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty.
8. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności za Towar:
a. za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem. Sprzedawca rozpoczyna sprzedaż wybranego Towaru po otrzymaniu od operatora płatności informacji o dokonaniu przez Użytkownika płatności oraz dostarczenia mu Produktu do Opinii, zgodnie z dalszymi zapisami niniejszego Regulaminu;
b. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy. W tym przypadku Sprzedawca rozpoczyna sprzedaż wybranego Towaru po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
9. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za wybrany Towar. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie 3 dni, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik jest zobowiązany do:
a. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
b. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
c. niezwłocznego informowania Sprzedawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Sprzedaży;
d. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Sklepu;
e. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Sprzedawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

VII. REKLAMACJE W ZAKRESIE SPRZEDAŻY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Towaru sprzedawanego w Sklepie, a w szczególności wad Towaru widocznych i ukrytych.
2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na podstawie niniejszego Regulaminu, na adres Salon Optyczny Cross Eyes, Ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, adres e-mail: kontakt@celi.com.pl, numer telefonu: +48 666 050 117.
3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
5. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą,
2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Sklepie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Użytkownika jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione.
4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
5. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczą Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się przepisów o pozasądowych sposobach reklamacji i dochodzenia roszczeń.
6. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
8. Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników będących Przedsiębiorcami wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Sklepu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl